Menu

מבזק מס תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום – 31 בינואר, 2020

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31 בינואר, 2020 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים.

שימו לב!! רשויות המס פתחו לאחרונה בהליכים פליליים כנגד בעלי שליטה המצויים ביתרות – חובה

יתרות חובה של בעלי שליטה דהיינו משיכת כספים מעל - 60 יום מהווים הכנסה /דיבידנד

חוברת מידע ללקוח הכוללת תכנון מס סוף שנה והערכות לשנת המס 2020

לקוחות יקרים,

רצ"ב חוברת מידע ללקוח הכוללת תכנון מס סוף שנה והערכות לשנת המס 2020.

לתשומת לבכם לנושאים שיש לבצע עד תום השנה .

חודש אחרון נוהל גילוי מרצון חשבונות בנק, נכסים והכנסות בחול

אנשים רבים החלו לאחרונה לקבל מכתבים מהבנקים המזהירים כי הבנק עתיד להעביר לרשויות המס דיווח לגביהם כבעלי חשבונות החשודים שאינם תושבי ישראל, וכן לגבי חשבונות אשר בעליהם אינם תושבי ישראל, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים),תשע"ט-2019.

במקביל מס הכנסה מציין כי הוא מקבל דיווחים מבנקים זרים ברחבי העולם.

חודש אחרון לנוהל גילוי מרצון בדבר נכסים והכנסות שטרם דווחו.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design