Menu

מבזק מס תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום – 31 בינואר, 2020

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31 בינואר, 2020 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים.

שימו לב!! רשויות המס פתחו לאחרונה בהליכים פליליים כנגד בעלי שליטה המצויים ביתרות – חובה

יתרות חובה של בעלי שליטה דהיינו משיכת כספים מעל - 60 יום מהווים הכנסה /דיבידנד

חוברת מידע ללקוח הכוללת תכנון מס סוף שנה והערכות לשנת המס 2020

לקוחות יקרים,

רצ"ב חוברת מידע ללקוח הכוללת תכנון מס סוף שנה והערכות לשנת המס 2020.

לתשומת לבכם לנושאים שיש לבצע עד תום השנה .

חודש אחרון נוהל גילוי מרצון חשבונות בנק, נכסים והכנסות בחול

אנשים רבים החלו לאחרונה לקבל מכתבים מהבנקים המזהירים כי הבנק עתיד להעביר לרשויות המס דיווח לגביהם כבעלי חשבונות החשודים שאינם תושבי ישראל, וכן לגבי חשבונות אשר בעליהם אינם תושבי ישראל, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים),תשע"ט-2019.

במקביל מס הכנסה מציין כי הוא מקבל דיווחים מבנקים זרים ברחבי העולם.

חודש אחרון לנוהל גילוי מרצון בדבר נכסים והכנסות שטרם דווחו.

מבזק מס תזכורת – עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס

לקוחות נכבדים,

בהמשך לעדכונים הקודמים של משרדנו בנושא שבנדון, הננו להזכירכם, כי בדיקת העודפים בקופות מרכזיות לפיצויים צריכה להתבצע עד ליום 30 בספטמבר, 2019.
באמצעות טופס 417 הרצ"ב (בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים) ובצירוף אישור של רואה חשבון, יש לפרט את אופן חישוב הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים ולבקש להשיבו למעסיק.

בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.

נשמח לעמוד לרשותכם למתן הבהרות והסברים.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design