Menu

מבזק מס תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום – 31 בינואר, 2020

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31 בינואר, 2020 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים.

שימו לב!! רשויות המס פתחו לאחרונה בהליכים פליליים כנגד בעלי שליטה המצויים ביתרות – חובה

יתרות חובה של בעלי שליטה דהיינו משיכת כספים מעל - 60 יום מהווים הכנסה /דיבידנד

בנייה וקידום אתרים - S.M Design