Menu

חוק מענק לעידוד תעסוקה (פעימה רביעית)

נפתחה האפשרות להגשה. בשלב זה ההגשה מתבצעת באופן עצמאי ע”י המעסיקים ובתמיכת העובדים…. יצוין שנעשים מאמצים שהאפשרות להגשה ע”י מייצגים תחל כבר בימים הקרובים.

מנגנון הפעולה הינו באתר שירות התעסוקה ודורש את מילוי הנתונים ע”י המעסיק וכן את אישורם של העובדים.

להלן עיקרי החוק והזכאות –

“עובד מזכה” –

 ההתייחסות הינה לעובדים שנרשמו בלשכת שירות התעסוקה מיום 1.1.2020 ועד ליום 30.4.2020 ולא עבדו ממועד רישומם בלשכת התעסוקה ועד ליום 30.4.2020, או עובד הזכאי עבור חודש מאי לדמי אבטלה.

 בנוסף נכללים גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת בחודשים מרץ-אפריל 2020. בגין עובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת ולא נרשמו כדורשי עבודה בשירות התעסוקה יהיה צורך בהמצאת מסמכים מתאימים.

 העובדים אינם בעלי שליטה או קרוביהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים, נכדים ועוד) ואינם עובדים זרים.

 שכר מזערי – 3,300 ₪ בחודש.

“מצבת העובדים” –

מצבת עובדים בחודש מסוים היא מספר העובדים שהועסקו באותו חודש – כולו או חלקו. ב”מצבת העובדים” לא יכללו עובדים שפוטרו או יצאו לחל”ת בכל החודש או בחלקו – אלא אם הם שבו לעבודה באותו החודש.

 המנגנון הינו השוואת כמות העובדים בין החודשים –

 השוואת כמות העובדים בחודש 04/20 (בתקופה 19.04.20 ועד 30.4.20) לעומת כמות העובדים בחודש 03/20. השוואת כמות העובדים בחודש 05/20 לעומת חודש 04/20,

 השוואת כמות העובדים בחודש 06/20 לעומת חודש 05/20 והשוואת כמות העובדים בחודש 07/20 לעומת חודש 06/20.

להלן דוגמא מתוך אתר שירות התעסוקה – 

בעסק של דנה הועסקו בחודש פברואר 30 עובדים שעבדו במהלך החודש, ואיש מהם לא יצא לחל״ת או פוטר. לכן “מצבת העובדים” בפברואר היא 30.

בחלק הראשון של חודש מרץ דנה העסיקה 4 עובדים חדשים, לכן, “מצבת העובדים” במרץ היא 34.

בחלק הראשון של חודש אפריל הוצאו לחל״ת 2 עובדים, ולקראת סוף החודש הוחזר עובד אחד, לכן, “מצבת העובדים” באפריל היא 33.

ישנם 2 מסלולים לקבלת המענקים כאשר מומלץ לבחון איזה מסלול עדיף וזאת מהטעם שלא ניתן לשנותו בהמשך –

מסלול א’ (מענק בגין החודשים יוני-ספטמבר) – (ניתן להגיש החל מ- 15.7.20)

במסלול א’ בודקים האם היה גידול ב”מצבת העובדים” בין החודש בגינו מבקשים את המענק, ובין חודשים קודמים.

הבחינה תתבצע ביחס ל-3 חודשי בסיס – מרץ, אפריל ומאי – כאשר מועד ההצטרפות או החזרה של העובד משפיע על הסכום שתוכלו לקבל בגינו.

o בין “מצבת העובדים” בחודש בגינו מבקשים את המענק ובין חודש מרץ, לעובד שנקלט באפריל.

o בין “מצבת העובדים” בחודש בגינו מבקשים את המענק ובין חודש אפריל, לעובד שנקלט במאי.

o בין “מצבת העובדים” בחודש בגינו מבקשים את המענק ובין חודש מאי, לעובד שנקלט בחודשים יוני עד ספטמבר.

מסלול ב’ (מענק בגין החודשים יולי-אוקטובר) – (ניתן להגיש החל מ- 1.8.20)

במסלול ב’ בודקים האם היה גידול ב”מצבת העובדים” בחודשים יולי-אוקטובר ביחס ליוני.

ככל שהיה גידול ב”מצבת העובדים” בחודשים הרלוונטים, והעובדים שהתווספו או חזרו עומדים בכל הקריטריונים כדי להיות “עובדים מזכים” ייתכן ואתם זכאים למענק.

סכום המענק – 

• מעסיקים שהחזירו את העובדים החל מ- 19.4.20 ועד סוף חודש מאי – 3,500 ₪ עבור כל עובד (875 ₪ בגין כל אחד מ-4 החודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

• מעסיקים שהחזירו את העובדים בחודש יוני – 7,500 ₪ עבור כל עובד (1,875 ₪ בגין כל אחד מ-4 החודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

• מעסיקים שמחזירים את העובדים בחודש יולי – 7,500 ₪ עבור כל עובד (1,875 ₪ בגין כל אחד מ-4 החודשים יולי-אוקטובר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

את התביעה למענק ניתן להגיש תוך 60 יום מתום כל חודש רלוונטי. התביעה תוגש בטופס מקוון – מצ”ב קישור כאן.

יצוין שלצורך ההגשה יש לקרוא היטב את האמור באתר שירות התעסוקה. תשומת לב לעובדה שיש למלא את פרטי העובדים (שם, ת.ז., טלפון, מייל וכו’) ולמלא אקסל עם מלוא הפרטים לגבי העסקת העובד. קישור לקובץ אקסל – לחץ כאן

המענק חייב במס הכנסה אך פטור ממע”מ ואין צורך להוציא בגינו חשבונית מס.

להלן מסלולי המענקים שכבר קיימים –

מענק בעלי שליטה – על בעלי השליטה להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים – (ניתן להגיש עד 7/08), לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן.

מענק לעצמאים – יש צורך להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים אישיים. לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן.( פעימה שניה ניתן להגיש עד 7/08).

מענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות – דורש הכנת דוחות ואיסוף נתונים וכרוך בעבודה מקצועית (בעיקר לגבי עסקים בעלי מחזור מעל 1.5 מליון ₪ בשנת 2019) – עסקים שיש להם מנהל חשבונות פנימי או חשב או סמנכ”ל כספים רצוי שיסתייעו בגורם הפנימי – כל המעוניין יכול להסתייע במחלקה שנפתחה במשרדנו.

לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן . ניתן להגיש את הבקשה עד 15/09. 

משרדנו פתח מחלקת תמיכה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי.

המעוניינים (לאו דווקא לקוחות המשרד) בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל :Shmulik@mgi-israel.co.il .

בנייה וקידום אתרים - S.M Design