Menu

מבזק מס-תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום 31 בינואר, 2019

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31 בינואר, 2019 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים, כדלקמן:

א.   דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בגין רווחים מניירות ערך.

ב.   תשלום מקדמה בגין הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות.

ג.    תשלום יתרת המס הצפוי לשנת 2018.

ד.   מועד עריכת מפקד המלאי.

מבזק מס-תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום 31 בינואר, 2019   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design