Menu

תשלום אגרה שנתית לחברה לשנת 2022 – תזכורת

הרינו להזכירכם, כי על פי הוראות חוק החברות, התשנ”ט – 1999, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן, שקבע שר המשפטים בתקנות.

את האגרות ניתן לשלם באופן מקוון באתר של רשם החברות או בכל סניפי בנק הדואר לחשבון של רשם החברות.

מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית לשנת 2022 עבור חברה:

אגרה שנתית מופחתת לתשלום מחודש 01/2022 עד סוף חודש 03/2022: 1,162 ש”ח;

אגרה שנתית לתשלום מחודש 04/2022 עד סוף חודש 12/2022: 1,543 ש”ח.

לאור האמור לעיל, מומלץ לשלם אגרת חברות לשנת 2022 עד ליום 31/03/2022 ולהנות מתעריף מופחת.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design