Menu

תקנות חדשות שפורסמו בעניין פחת מואץ על ציוד

הננו מתכבדים להעביר אליכם את התקנות החדשות שפורסמו בעניין פחת מואץ על ציוד לגבי ציוד שיירכש החל מחודש ספטמבר 2020.

כחלק מחבילות התמריצים של הממשלה לשם התמודדות המשק עם המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה, אנו שמחים לבשר כי ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול תקנות העוסקות במתן פחת מואץ לגבי ציוד שיירכש החל מספטמבר 2020 ועד לחודש יוני 2021, וישמש לשם ייצור הכנסה בכלל הענפים במשק (בניגוד לטיוטת התקנות אשר הציעה להעניק את ההטבות רק לענפים ספציפיים במשק). תקנות אלו, מגלמות הטבת מס משמעותית (דחיית מס) וכפועל יוצא עשויות להשפיע על קבלת החלטות ברכישת ציוד בענפים שבתחולת התקנות.

לצפייה בהודעה של רשות המיסים לחץ כאן.

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design