Menu

ריכוז הטבות לעסקים ואחרים שנפגעו ממשבר הקורונה עד יוני 2021

ביום 29 ביולי אישרה מליאת הכנסת את חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש”ף (להלן: “החוק”). החוק כולל מענקים לעסקים, לבעלי שליטה, למלכ”רים וכן הקלות נוספות בכדי לסייע לציבור להתמודד עם נגיף הקורונה. החוק מסדיר את זכאות העסקים ובעלי השליטה בהם למענקים בשנה הקרובה (עד יוני 2021), וזאת בנוסף למענקים שניתנו עד כה, ובכך מעניק ביטחון כלכלי וודאות.

במסגרת החוק, בין היתר, ניתן מענק, אחת לחודשיים עד יוני 2021, לעסקים שנפגעו מנגיף הקורונה (ירידה במחזור של 40% לפחות) והן מענק סוציאלי לבעלים של אותם עסקים.

משרדנו פתח מחלקה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי. המעוניינים בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל :Shmulik@mgi-israel.co.il .

לריכוז מענקי הקורונה כפי שהוכן ע"י לשכת רואי החשבון בישראל   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design