Menu

מענק חד פעמי בגין פגיעה מתמשכת

המערכת להגשת הבקשות למענק הנוסף צפויה להיפתח ב-10.2.2021.

עסקים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ש”ח

עוסק פטור – הבחינה היא שנת 2020 בהשוואה לשנת 2019.

עוסק מורשה – הבחינה היא 3-12/2020 בהשוואה ל- 3-12/2019.

o אם הפגיעה מ-25% ועד 40% – מענק של 3,000 ש”ח

o אם הפגיעה מ-40% ועד 60% – מענק של 5,000 ש”ח

o אם הפגיעה מעל 60% – מענק של 9,000 ש”ח

עסקים עם מחזור של מ-300 אלף עד 400 מיליון ש”ח

מי שהיה זכאי ל-3 מענקים בגין שנת 2020 יהיה זכאי למענק נוסף בשיעור של 60% מסך מענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות שקיבל, מחולקים ב-5, ואם מחזור עסקאותיו לשנת המס 2019 עלה על 20 מיליון ש”ח – מחולקים ב-4, ובלבד שסכום כאמור לא יעלה על 50 אלף שקלים חדשים;

גבולות המענק – מינימום – 9,000 ש”ח, מקסימום – 50,000 ש”ח.

עסקים חדשים שנפתחו בינואר פברואר 2020

מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020, יהיה זכאי למענק נוסף של:

o עוסק פטור –3,000 ש”ח.

o עוסק מורשה – 4,000 ש”ח.

שלילת מענק ומענק חלקי – למי שהמענקים שיפרו את מצבו בשנת 2020

• עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – אינו זכאי למענק.

• עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 בין 90% ל-100% מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design