Menu

מידע שנתי ללקוח – תום שנת המס 2017 והיערכות לשנת המס 2018

בהמשך לפרסומים היום יומיים בקשר עם ישראלים המחזיקים חשבון בנק בחו”ל (U.B.S, HSBC וכו’), הרינו להודיעכם כי בתאריך 12 דצמבר, 2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון ונוהל גילוי מרצון- המחלקה במשרדינו הינה בעלת ניסיון רב ומקנה בין היתר חיסיון (עו”ד- לקוח) ועומדת לרשותכם בכל עת – במס’ טלפון:073-2443301. (עו”ד קובי בנבנישתי ורו”ח (משפטן) מנשה קנובל).

תוקף הוראת השעה הינו עד ליום 31 בדצמבר, 2019.

מידע ללקוח - שנת 2017 - מידע שנתי ללקוח - סיכום שנת 2017 והערכות לשנת המס 2018   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design