Menu

מידע ללקוח: תשלום אגרה שנתית לחברה לשנת 2021 וחיסכון בעמלות בנק (סיווג חשבון בנק כ”עסק קטן”)

א. סיווג חשבון בנק כ”עסק קטן” (חיסכון בעמלות בנק)

הרינו להזכירכם, כי בהתאם לתיקון מס’ 2 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס”ח – 2008, עסקים, שמחזורם השנתי (לא כולל מע”מ) אינו עולה על 5 מיליון ש”ח, זכאים להיות מסווגים לצורך ניהול החשבון בבנק כ”עסק קטן”.

נא לא לשכוח להסדיר מול הבנק על מנת לחסוך בעמלות.

במידת הצורך נשמח לסייע באישור רואה חשבון ככל שיש צורך בכך.

ב. תשלום אגרה שנתית לחברה לשנת 2021

הרינו להזכירכם, כי על פי הוראות חוק החברות, התשנ”ט – 1999, כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן, שקבע שר המשפטים בתקנות.

את האגרות ניתן לשלם באופן מקוון באתר של רשם החברות או בכל סניפי בנק הדואר לחשבון של רשם החברות.

מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית לשנת 2021 עבור חברה:

אגרה שנתית לתשלום מחודש 01/2021 עד סוף חודש 03/2021: 1,133 ש”ח;

אגרה שנתית לתשלום מחודש 04/2021 עד סוף חודש 12/2021: 1,506 ש”ח.

לאור האמור לעיל, מומלץ לשלם אגרת חברות לשנת 2021 עד ליום 31/03/2021 וליהנות מתעריף מופחת.

יודגש כי יתכן שבעקבות התפשטות נגיף הקורונה תאושרנה דחיות בתאריכים הנקובים.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design