Menu

מידע ללקוח – סיכום שנת 2018 – סיכום שנת 2018 והערכות לשנת המס 2019

חידוש נוהל גילוי מרצון (גילוי בדבר נכסים והכנסות, בעיקר בחו”ל, שטרם דווחו).

מיסוי “חברות ארנק”

זיכוי ממס זר על הכנסות שהופקו בארה”ב ב- LLC – מחשבה תחילה בסיווג ה- LLC

(פסק דין חדש – יעקב הראל המחדד את הנושא)

יתרות חובה של בעלי שליטה – משיכת כספים מעל 60 יום – מהווים הכנסה/דיבידנד

זהירות מתאונות מס

מידע ללקוח - סיכום שנת 2018 - סיכום שנת 2018 והערכות לשנת המס 2019   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design