Menu

מבזק מס-תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום 31/01/2021

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31/01/2021 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים, כדלקמן:

א.   דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בגין רווחים מניירות ערך:

יחידים, אשר חייבים בהגשת דוח שנתי לרשויות המס (בין היתר בשל מחזור עסקאות בניירות ערך או הכנסות חוץ) ולא נוכה להם מלוא המס במקור מרווח ההון, חייבים גם בדיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה פעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי) ביום 31/7 וביום 31/1 של כל שנה.

הדיווח ייעשה לפקיד השומה ויחול רק על ניירות ערך, שמהם לא נוכה מלוא המס במקור. כך לדוגמא, יחידים המשקיעים בניירות ערך זרים בחו”ל, נדרשים להיערך לביצוע דיווח ותשלום המקדמה כאמור עד ליום 31/01/2021 בגין החודשים יולי – דצמבר 2020.

ב.   תשלום מקדמה בגין הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות:

לשם הקטנת חבות המס, הנובעת מהכנסות משכר דירה למגורים בידי יחיד, עומדת בפניו האפשרות לבחור בין שלוש חלופות (פטור, 10% מהמחזור, מס שולי). סעיף 122 לפקודה קובע שיעור מס מיוחד על הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל: יחיד רשאי לשלם מס בשיעור של 10% בלבד ממחזור ההכנסות, בתנאי שהכנסתו של היחיד מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק, ובתנאי שהיחיד שילם לפקיד השומה את המס האמור בתוך 30 ימים מתום שנת המס, שבה היתה לו הכנסה מדמי שכירות, כלומר עד ליום 31/01/2021 בגין שנת 2020, אלא אם כן שילם היחיד באותה שנת מס מקדמות. בחלופה זו לא ניתן לנכות הוצאות ואין זיכויים.

ג.   תשלום יתרת המס הצפוי לשנת 2020:

בהתאם לפקודת מס הכנסה, חוב למס הכנסה נושא ריבית והפרשי הצמדה, כאשר הוצאות המימון הנ”ל אינן מותרות בניכוי לצורכי מס. מומלץ לערוך אמדן לחבות המס הצפויה לשנת 2020 ולשלם את יתרת המס הצפוי עד ליום 31/01/2021, על מנת להימנע מתוספת הריבית והפרשי ההצמדה.

ד.   מועד עריכת מפקד המלאי לשנת המס 2021:

תקנות מס הכנסה דורשות עריכת מפקד המלאי ביום המאזן, משמע עם תום שנת המס (ככלל 31 בדצמבר). יחד עם זאת, נישום המנהל ספר מלאי, שמאפשר קביעת ערך המלאי בכל עת (“מלאי תמידי”), רשאי לפקוד את המלאי לאורך השנה. נישום המעוניין לפעול כאמור בשנת 2021, חייב להודיע על כך בכתב לפקיד השומה לא יאוחר מתחילת שנת המס 2021.

ה.   הארכת המועד לביצוע מפקד המלאי לשנת המס 2020:

לאור מצב החירום בישראל והכניסה לסגר שלישי בעקבות משבר הקורונה, ניתן יהיה לפקוד את המלאי עבור שנת המס 2020 עד ליום 31/03/2021. יודגש, כי יש לערוך את ההתאמות, הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום 31/12/2020.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design