Menu

מבזק מס תזכורת – עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס

לקוחות נכבדים,

בהמשך לעדכונים הקודמים של משרדנו בנושא שבנדון, הננו להזכירכם, כי בדיקת העודפים בקופות מרכזיות לפיצויים צריכה להתבצע עד ליום 30 בספטמבר, 2019.

באמצעות טופס 417 הרצ”ב (בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים) ובצירוף אישור של רואה חשבון, יש לפרט את אופן חישוב הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים ולבקש להשיבו למעסיק.

בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.

נשמח לעמוד לרשותכם למתן הבהרות והסברים.

להורדת טופס 417 בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים   לחצו כאן

לקריאת מבזק המס   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design