Menu

מבזק מס – תזכורת – חובת דיווח רווח הון ב- 31.7 לתקופה ינואר עד יוני 2018 בגין מכירת ניירות ערך ונכסים אחרים

במקרה בו נמכר נייר ערך מבלי שנוכה לו מלוא המס במקור מרווח ההון, והמוכר חייב בהגשת דוח מס שנתי לרשויות המס על פי הוראות פקודת מס הכנסה (בין היתר בשל מחזור עסקאות בניירות ערך או הכנסות חוץ), נקבעה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה פעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי) ביום 31 ביולי (בגין מכירת ניירות ערך בתקופה ינואר-יוני) וביום 31 בינואר (בגין מכירת ניירות ערך בתקופה יולי-דצמבר) של כל שנה. עם הגשת הדיווח, ישולם מלוא המס החל על פי הוראות פקודת מס הכנסה על רווח ההון בגין המכירה.

מידע ללקוח - חובת דיווח רווח הון ותשלום חצי שנתי ביום 31 ביולי (לחודשים ינואר - יוני 2018) בגין מכירת ניירות ערך ונכסים אחרים   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design