Menu

מבזק מס – חידוש נוהל גילוי מרצון (“האדמה בוערת”) על נכסים והכנסות מחוץ לישראל הוראת שעה

בהמשך לפרסומים היום יומיים בקשר עם ישראלים המחזיקים חשבון בנק בחו”ל ) U.B.S, HSBC וכו'(, הרינו
להודיעכם כי בתאריך 12 דצמבר, 2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון ונוהל גילוי
מרצון.

חידוש נוהל גילוי מרצון ("האדמה בוערת") על נכסים והכנסות מחוץ לישראל הוראת שעה   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design