Menu

מבזק מס- חוק עידוד השקעות הון הטבות מס

מדינת ישראל חוקקה חוקי עידוד שונים במטרה לקדם השקעות הוניות איכותיות, להגביר את הצמיחה הכלכלית בישראל ועל מנת להגשים מטרות כלכליות וחברתיות שונות. אחד החוקים הבולטים במגוון חוקי העידוד הוא החוק לעידוד השקעות הון, אשר מהווה נדבך מרכזי במדיניות עידוד והגברת הצמיחה הכלכלית ותורם רבות להעצמת התחרותיות במשק והגדלת היקפי התעסוקה, בדגש על חדשנות ופעילות טכנולוגית.

החוק כולל הטבות מס משמעותיות, לרבות הפחתה משמעותית בשיעור מס חברות ובשיעור המס החל על חלוקה של דיבידנד. אנו ממליצים לחברות טכנולוגיה ולחברות יצרניות להן ייצוא משמעותי (מעל 25%), לרבות ייצוא עקיף, לבחון את זכאותן להטבות מס בהתאם לחוק.

מבזק מס- חוק עידוד השקעות הון הטבות מס   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design