Menu

מבזק בדבר מענק לעצמאים ובעלי שליטה בחברות ,פעימה שנייה ומענק מיוחד בגין השתתפות בהוצאות קבועות. שימו לב שהאופציה להגשה לכל המענקים הנ”ל טרם נפתחה וצפויה להיפתח רק בשבוע השני של חודש מאי

1.מענק לעצמאים פעימה שניה

המענק בגובה של 70% מסכום ההכנסה הממוצעת לעסק בשנת 2018 ולא יותר מ- 10,500 ש”ח.

בין הקריטריונים:

– אין תלות בבן הזוג.

– ירידה במחזור מעל 25% נמדדת 1.3.20 עד 30.6.20 מול מספרי 2019.

– המענק חייב במס הכנסה (לא בביטוח לאומי).

– הגשת המענק עד 12.7.20 דרך אתר מס הכנסה.

שימו לב לפי הפרסומים האופציה להגשה רק במהלך מאי 2020.

2. מענק לשכירים בעלי שליטה

המענק בגובה של 70% מהכנסת עבודה ממוצעת חודשית ב -2018.

בין הקריטריונים:

– הגדרה בביטוח הלאומי כבעל שליטה.

– חלקו היחסי של בעל השליטה בהכנסה חייבת של החברה בתוספת הכנסתו החייבת (בעיקר שכר ברוטו שלו מהחברה ומקורות אחרים) אינה עולה על סכום של מליון ש”ח בשנת 2018.

– ירידה במחזור החברה ממנה קיבל משכורת מעל 25% מ 1.3.20 ועד 30.6.20 לעומת תקופה מקבילה.

3.מענק בגין הוצאות קבועות לחברות ועסקים 

בין היתר התנאי הבסיסי הינו ירידה במחזור העסקאות מרץ-אפריל 2019 לעומת מרץ אפריל 2020 העולה על 25%.

א. חברות (עסקים) שמחזור העסקאות ב -2019 18,000-300,000 ש”ח

סכום המענק – (מחזור ב-2019 בין 18,000 ל- 100,000) יהיה 700 ש”ח

סכום המענק -(מחזור ב-2019 בין 100,001 ל- 200,000) יהיה 1,875 ש”ח.

סכום המענק -(מחזור ב-2019 בין 200,001 ל- 300,000) יהיה 3,025 ש”ח

ב. חברות (עסקים) שמחזור העסקאות ב -2019 300.001 עד 1,500,000 ש”ח 

סכום המענק מחושב כדלקמן : מכפלת מחזור העסקאות בחודשים מרץ-אפריל בשיעור שנקבע להלן,3% עד 15% בהתאם לשיעור ירידת המחזור של העסק כדלקמן:

שיעור ירידת המחזור                שיעור המענק

מחודש מרץ אפריל 2020 ביחס למרץ אפריל 2019

מעל 25% ועד 40%              3% (30%*0.1)

מעל 40% ועד 60%             6% (30%*0.2)

מעל 60% ועד 80%             10.5%(30%*0.35)

מעל 80%                            15%(30%*0.5)

לדוגמא: ירידה במחזור של 200,000 ש”ח ( שיעור ירידה26%) תוביל למענק של 6,000 ש”ח.

ג. חברה (עוסקים) שמחזור העסקאות ב-2019 – 1,500,000 ועד 20 מליון ש”ח

מכפלת מחזור העסקאות מרץ אפריל 2019 במקדם ההכפלה (כמפורט להלן) ומוכפל במקדם ההשתפות בהוצאות. (המענק מוגבל והינו עד 400,000 ש”ח).

מקדם ההכפלה:

שיעור הירידה במחזור        מקדם ההכפלה

(מחושב מרץ אפריל 2019 ביחס למרץ אפריל 2020

מעל 25% ועד 40%              10%

מעל 40% ועד 60%             20%

מעל 60% ועד 80%             35%

מעל 80%                            50%

מקדם ההשתתפות בהוצאות העסק (מוגבל ב -30%)

הנוסחא מורכבת אך אפקטיבית אמורה לשקף את שיעור התשומות של העסק מתוך המחזור בשנת 2019 בניטרול הוצאות שכר בגין עובדים שהוצאו לחל”ת או פוטרו ועד לתקרה של 30%. (דהינו מי שהוציא עובדים לחל”ת החיסכון בהוצאות ינוטרל והמענק יופחת בהתאמה).

שימו לב ! מקסימום פיצוי יהיה 15% מהמחזור של מרץ ואפריל 2019 ולא יותר מ- 400,000 ש”ח.

פגיעה של מעל 80% במחזור-מקדם הכפלה של 50% מוגבל ב-30%= 15%.

לעניין חישוב סכום ההשתתפות בהוצאות העסק – יש להמתין להעלאת האתר המקוון של מס הכנסה בחודש מאי.

4. מועדי הדיווח לרשויות האוצר בעידן הקורונה:

לתשומת לבכם למי שטרם שילם ודיווח מע”מ של ינואר פברואר 2020 (למי שחייב בדיווח דו חודשי בלבד ) התאריך לדיווח נדחה ל -18.5.20.

מועד הדיווח בגין חודש מרץ למס הכנסה מקדמות, מס הכנסה ניכויים ומע”מ, נדחה מראש עקב חג הפסח ונכון לכתיבת שורות אלה.

מקדמות מס הכנסה דווחו ב- 23.4.2020 .

ניכויים מס הכנסה דווחו ב- 23.4.2020 .

מע”מ חד חודשי למי שחייב ולמי שלא חייב בדיווח מפורט מועד הדיווח ב- 27.4.2020 .

דיווח מרץ של הביטוח לאומי לעצמאים נדחה ל-15/5/2020.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design