Menu

יכולות נוספות של משרדינו וסיוע במתן אישורים מיוחדים

לקראת השנה החדשה, החזרה לשגרה המבורכת וכהמשך ישיר לצמיחת המשרד והתפתחותו המקצועית ברצוננו להרחיב מעט על יכולות נוספות של המשרד מעבר לשירותים הקלסיים של שירותי ראיית חשבון המוצעים ללקוחות המשרד ולאלה שאינם לקוחות והכוללים:

– מחלקה כלכלית, ליווי עסקאות ובדיקת נאותות (בדיקות טרם רכישה).
– ליווי מול הרשות לחדשנות ומפעל מועדף ( הטבות מס ליצואנים הפועלים ברשת האינטרנט
כולל חברות הנותנות שירותים דיגיטליים ללקוחות בחו”ל במישרין או בעקיפין).
– מעבר בין דורי (מס ירושה “בקנה” וליווי הון משפחתי).
– תכנוני מס מיוחדים (שינויי מבנה), הסדרי מס מול רשות המיסים וכו’.
– אופציות לעובדים.
– הערכות שווי.
– ביקורת פנימית.
– חוות דעת לבתי משפט.
– חקירות כלכליות וביקורת חקירתית.
– גילוי מרצון.

כמו כן משרדנו מתמחה בהכנת מגוון רחב של אישורים לפי דרישה ,
( לקוחות המשרד ייהנו מתעריפים מוזלים):

– אישורי העברת כספים מחו”ל ולחו”ל, אישורי תושבות להשקעות בחו”ל.
– אישורי העברת כספים בארץ.
– אישורים לצורכי קבלת משכנתא.
– יישום חוק הגנת הסביבה בהקשר של חוק האריזות וחוק הפסולת האלקטרונית.
– אישורי FATCA ו- CRS (תקנים אמריקאים ואירופאים בהקשר של חשבונות זרים).
– פרוטוקולים למיניהם (זכויות חתימה, מינוי מנהלים וכו’ ), וחלוקת דיווידנדים.
– אישור על קיזוז תשומות רכב לחברות הביטוח/אישור על עסק קטן להקטנת עמלות בבנק.
– אישורים שונים למכרזים-מחזורים/איתנות פיננסית וכו’.
– אישורי עמידה בתשלומים סוציאליים.
– אישורים מיוחדים נוספים לפי דרישה.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design