Menu

הנחיות המדינה בעניין הדחייה והתשלום של המע”מ, מסלול מיוחד להלוואות והנחיות הביטוח הלאומי בעניין חל”ת

לקוחות יקרים,

סוף שבוע בריא, מחבקים ומחזקים אתכם וירטואלית מרחוק.

רצ”ב הנחיות המדינה בעניין הדחייה והתשלום של המע”מ, מסלול מיוחד להלוואות והנחיות הביטוח הלאומי בעניין חל”ת.

מועדי הדיווח והתשלום למע”מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 2020 עודכנו ויהיו כמפורט:

מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע”מ בדווח דו-חודשי , נדחה עד לתאריך ה- 27/4/2020.

מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד- חודשי, הינו בהתאם לארכה שפורסמה בהודעת רשות המסים בראשית השבוע, קרי ה- 26/3/2020.

https://www.gov.il/he/departments/news/sa160320-1

2. מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

https://govextra.gov.il/mof-gloans/

3. הנחיות שפרסם הביטוח הלאומי לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה .

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

https://www.taasuka.gov.il/construction.html?aspxerrorpath=/he/Applicants/Pages/coronavirusUnpaidVacation.aspx

4. מענק לעצמאים ועסקים קטנים ,

שימו לב-טרם הוקם מערך דיגיטלי המאפשר למלא פרטים ולקבל מענק !! (צפי של כ-3 שבועות –משרדינו יעדכן מיד כשתפתח האפשרות להגיש את הבקשה ).

כפי שפורסם המענק יחול על עצמאיים או מעסיקים מעל גיל 23 שהמחזור השנתי שלהם ב-2018 היה עד 300,000 ש”ח וההכנסה החייבת שלהם היתה עד 150,000 ש”ח בשנת 2018 .

סכום המענק יהיה בגובה של עד מחצית מההכנסה החודשית או 6,000 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם .

משרדנו עומד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design