Menu

הנחיות המדינה בעניין הדחייה והתשלום של המע”מ, מסלול מיוחד להלוואות והנחיות הביטוח הלאומי בעניין חל”ת, דחיית מועד אישורים רגולטורים, מענקים לעצמאים, דמי האבטלה לבעלי שליטה בחברות או עצמאים (טרם אושרו)

לקוחות יקרים,

סוף שבוע בריא, מחבקים (וירטואלית) ומחזקים אתכם,

רצ”ב הנחיות המדינה בעניין הדחייה והתשלום של המע”מ, מסלול מיוחד להלוואות והנחיות הביטוח הלאומי בעניין חל”ת, דחיית מועד אישורים רגולטורים, מענקים לעצמאים, דמי האבטלה לבעלי שליטה בחברות או עצמאים (טרם אושרו).

1. מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה-עד 500,000 ש”ח.
https://govextra.gov.il/mof-gloans/

2. הנחיות שפרסם הביטוח הלאומי לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה .
ראשית יש להירשם לשירות התעסוקה ולאחר מכן להגיש את הבקשה באתר הביטוח הלאומי.

אתר שירות התעסוקה:
https://www.gov.il/he/service/covid19-register-to-employment-bureau

אתר ביטוח לאומי:
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

3. דיווחי מע”מ וקיזוז מס תשומות על סמך העתקי חשבוניות.

א. מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע”מ בדווח דו-חודשי (לחודשים ינואר פברואר), נדחה עד לתאריך ה- 27/4/2020.
ב. כידוע עוסק רשאי לקזז תשומות רק כשבידיו חשבונית מס מקורית/דיגיטלית חתומה-לאור המצב ניתן לקזז בהתאם לחשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית (יש לוודא לקבל את המקור בדואר).
הקלה זאת לשעת חירום תחול בגין עסקאות שבוצעו החל מיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

קישור להקלה : http://www.capitax.co.il/Attachments/6782-20.pdf
4. הארכת תוקף ודחיית תוקף מועדים על אישורים רגולטורים וכן הארכת תוקף מועדי הגשת דוחות שהיה צורך להגיש עד ליום 31/3/2020 לתקופה של בין חודש לחודשיים.

5. מענק לעצמאים ועסקים קטנים,

שימו לב – טרם הוקם מערך דיגיטלי הכולל פרטים מדויקים והמאפשר למלא פרטים ולקבל מענק !!!
כפי שפורסם באמצעי התקשורת (לא סופי) המענק יחול על עצמאיים או מעסיקים שהמחזור השנתי שלהם ב-2018 היה עד 1,500,000 ש”ח וההכנסה החייבת של עד 18,000 ש”ח לחודש.
סכום המענק יהיה בשיעור יחסי מההכנסה החודשית ולא יותר מ – 6,000 ש”ח.

6. דחיית תשלומי הלוואות/משכנתאות וארנונה לעסקים – שימו לב, יש לפנות לבנקים ולרשויות, האמור לא מתבצע אוטומטית.

7. דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברות או לעצמאיים – כרגע יודגש שטרם נפתחה האופציה הנ”ל. יחד עם זאת לגבי בני משפחה קרובים המועסקים בעסק ושאינם בעלי מניות – אפשר להתייעץ עם משרדנו.

8. בנק ישראל החליט על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש”ח באופן מיידי (במקום 20,000 ש”ח כפי שהיה עד היום).

משרדנו עומד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design