Menu

המשקיעים על הכוונת: מס הרכישה על דירה שנייה צפוי לעלות ל-8% בתקופה הקרובה

מדרגת מס הרכישה הראשונה שמוטלת על רוכשי דירות להשקעה הופחתה בחודש יולי 2020, בימי שר האוצר ישראל כץ, ל-5%. בקרוב צפויה לעבור חקיקת בזק שתעלה את מס הרכישה במסגרת תוכנית דיור הממשלתית שהוצעה ע”י שרי האוצר, השיכון ושרת הפנים. אחד הצעדים הדרמטיים בתוכנית הוא העלאת מס הרכישה על משקיעים ל- 8% במקום 5% ממחיר דירת המגורים הנרכשת.

המס רכישה אמור לעלות מ-5% ל-8% עד לסכום רכישה של 5,348,565 ₪ מדרגת מס הרכישה הראשונה המוטלת על רוכשי דירות למגורים להשקעה (בעלי דירה אחת לפחות שרוכשים דירה נוספת) ולגבי דירות מגורים הנרכשות על החלק השווי העולה על סכום זה יוטל מס הרכישה שצפוי להיות 10%.

בהתאם להוראות התחולה של החוק המוצע התיקון המוצע יחול עם כניסתו לתוקף ומיידית.

לאור האמור לעיל למי שיש כוונה לרכוש דירת מגורים שאינה דירתו היחידה לשקול להתקשר בהסכם הרכישה לפני כניסתו לתוקף של התיקון המוצע.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design