Menu

הוצאות מותרות לניכוי בעסק

רצ”ב חוזר בדבר מבחר הוצאות המותרות לניכוי בעסק -לבחינתכם על מנת שתוכלו לדרוש אותן ולא לאבד את ההזדמנות להזדכות עליהן (הוצאות שקיימות וניתן לייחסן באופן מפורש לעסק ).

לשכירים שביניכם יתכן ויחול מפנה בגישת רשויות האוצר (יותר נכונות מבעבר לקבל הוצאות שהוצאו במסגרת העבודה מהבית ) בעקבות התפרצות נגיף הקורונה שאילצה רבים מהעובדים במשק, עצמאים ושכירים, לעבור למתכונת עבודה מהבית.

שכיר/ה המעוניין להגיש דוח שנתי ונאלץ/צה לעבוד מהבית בקונסטלציות מסוימות יוכל/תוכל לדרוש הוצאות שהוצאו בבית ואשר ניתן לייחסן באופן מפורש לצורך ביצוע עבודתו/ה .

לפרטים נוספים   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design