Menu

דגשים בקשר להתנהלות בעת משבר הקורונה חשיפה למעילות/דליפות- מבזק מידע

משבר הקורונה (“הברבור השחור”) מהווה אתגר משמעותי לכלל הארגונים. הוגדר מגרש משחקים חדש שבו כל אחד נדרש לנהל את עצמו וארגונו תוך כדי תנועה ובאי ודאות.
בכל הכאוס ואי הבהירות, כאשר הנהלת הארגון ממוקדת בניהול המשבר המתגלגל , עליה לשמור כמיטב יכולתה על הנכסים ולנהל את הסיכונים במשנה זהירות.

להלן נקודות שיש לתת עליהן את הדעת ככל הניתן במהלך במשבר:

1. הגברת החשיפה לסיכוני מעילות- עלולים להיווצר או להעמיק קשיים כלכליים של עובדים(למשל עקב הפסקת עבודה של בן/בת הזוג, שחיקה מהותית של תיקי ההשקעות וכיו”ב) ולהגביר את החשיפה למעילות. יש לבצע בדיקות ממוקדות לסיכונים אלה, למשל בנקודות כניסת הכספים ויציאתם מהארגון (בנושאי תשלומים, שכר, חישובי הכנסות, ועוד).

2. התאמת הבקרות לשינויים בתהליכי העבודה- ההתמודדות עם המשבר כרוכה במקרים רבים בביצוע שינויים בתהליכי העבודה. שינויים אלה עשויים לחייב התאמה של הבקרות ואמצעי הבקרה.

3. ביקורות מפצות עקב אי ביצוע בקרות מהותיות- למשל כתוצאה מהיעדרות כוח אדם (בידוד, הוצאה לחופשה וכיו”ב) או הסטת תשומת הלב לפעילויות אחרות.

4. סיכוני אבטחת מידע וסייבר- כחלק מהתמודדות עם מניעת התקהלות וצמצום החשיפה לקורונה, ארגונים רבים עוברים לעבודה מהבית. בחלק מהמקרים מדובר בשגרות קיימות ובאמצעים טכנולוגיים קיימים בהם מוגבר השימוש, ובחלק מהמקרים מדובר ביצירת שגרות חדשות ויישום לראשונה של אמצעים טכנולוגיים לעבודה מרחוק ולישיבות וירטואליות. אלה ואלה עשויים להגביר את החשיפה לסיכוני אבטחת מידע וסייבר. כמו כן תשומת לבכם להפרעות באחסון חיצוני של מידע.

5. פגיעה אפשרית באיכות התקשורת הדו-כיוונית בין העובדים להנהלה.

6. מפרי הנחיות הממשלה-(מפרי בידוד, 30% נוכחות וכו’) שימו לב לעמידה ברגולציות החלות על הארגון והחשיפות המשפטיות גם בעת הזו.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design