Menu

טפסים שימושיים

מס הכנסה

ט’ 101 – כרטיס עובד
ט’ 116 – בקשה להקלה ולתיאום מס
ט’ 116 א – בקשה להקלה במס בגין נטול יכולת
ט’ 116 ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 8 (ג) (בקשה לפריסת מענק פרישה/פיצויים)
ט’ 119 – בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת מקצוע
ט’ 127 – תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה
ט’ 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ
ט’ 161 – הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד
ט’ 161 א – הודעת עובד עקב פרישה מעבודה
ט’ 161 ג – הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה
ט’ 169 א – קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה
ט’ 804 – דו”ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב
ט’ 804 א – נספח לדוח על תשלום דיבידנד
ט’ 858 – חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט
ט’ 900 – דו”ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון
ט’ 901 – קיום הוראות סעיף 18א’ לחוק
ט’ 901 א – הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי – קיום הוראות סעיף 18א’ לחוק
ט’ 908 – חוק לעידוד השקעות הון הודעה בדבר החלת הוראות מפעל מועדף לפי סימן ב1 או ב2 לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון
ט’ 1213 – הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח – מס הכנסה
ט’ 1214 ב – דין וחשבון על חלוקת דיבידנד
ט’ 1220 – דין וחשבון לחקלאי
ט’ 1312 א – אישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב
ט’ 1385 – הצהרה על עסקאות בינלאומיות
ט’ 1507 – הצהרה על זכאות לנקודות זיכוי לתושב חוזר
ט’ 1512 – הודעה על העברת נכס/ים לחברה לצורך סעיף 104
ט’ 1512 א – העברת נכס/ים מאדם לחברה לצורך סעיף 104
ט’ 1512 ב – העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה לצורך סעיף 104
ט’ 1512 ג – העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע”י מס’ יחידים לצורך סעיף 104
ט’ 1512 ד – חישוב המחיר המקורי של המניות שהוקצו בתמורת להעברת נכסים לצורך סעיף 104
ט’ 2513 (114/סמ) – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור
ט’ 2542 – בקשה לפטור / הקטנה של ניכוי במקור
ט’ 2550 – בקשה לסגירת עסק
ט’ 2585 א – בקשה להכרה בחברה משפחתית
ט’ 4431 – הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג לפי סעיף 66 ה
ט’ 4436 – בקשה לפתיחת תיק חברה / ניכויים
ט’ 4440 – הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד
ט’ 5329 – פתיחת תיק עצמאי / ניכויים
ט’ 5340- בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין
ט’ 7017 – בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט
ט’ 7017 א – בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט בליווי בנקאי

מס ערך מוסף

ט’ 18 – סגירת תיק
ט’ 22 – בקשה לרישום עוסק זר
ט’ 24 – בקשה לרישום מלכ”ר במע”מ
ט’ 36 – העברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס על פי סעיף 20
ט’ 821 – פתיחת תיק
ט’ 823 – הודעה על אי פעילות זמנית
ט’ 872 – דו”ח תקופתי – תכנוני מס (מתייחס גם לקבוצות רכישה)
ט’ 9010 – בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע”מ
ט’ 9005 – בקשה להסרת מלכ”ר מרשימת החייבים בדיווח מפורט למע”מ

 

בלו

ט’ 21 – בקשה לאישור מפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון בלו על סולר
ט’ 23 – בקשה לאישור רכב מנועי/ציוד הנדסי (צמ”ה) לצורך הישבון בלו על סולר

 

מיסוי מקרקעין

ט’ 7003 – בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין
ביטוח לאומי

ט’ 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה
ט’ 250 – מתן טיפול רפואי לנפגע עבודה
ט’ 283 – מתן טיפול לנפגעי עבודה – עצמאי
ט’ 355 – תביעה לתשלום דמי לידה
ט’ 360 – תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בן/בת הזוג
ט’ 480 – תביעה לקיצבת זיקנה
ט’ 501 – תביעת מעסיק להחזר תגמולי מילואים
ט’ 502 – תביעה אישית לתגמולי מילואים (עצמאי)
ט’ 614 – הצהרת מעסיק בדבר העסקת עובד במשק בית
ט’ 644 – הצהרת עובד למעסיק משני
ט’ 672 – בקשה לתיקון מקדמות
ט’ 699 – הודעת מעסיק על הפסקת פעילות
ט’ 753 – בקשה לתיאום ביטוח לאומי לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המירבית
ט’ 1500 – תביעה לדמי אבטלה
ט’ 1514 – אישור מעסיק לדמי אבטלה
ט’ 6101 – דין וחשבון רב שנתי (פתיחת תיק ושינוי סוג)
אחרים

ט’ 2279/א1 – יפוי כח למייצג ראשי במ”ה ומע”מ
ט’ 2279/א2 – יפוי כח למייצג נוסף במ”ה ומע”מ

 

בנייה וקידום אתרים - S.M Design