Menu

חשבות – לעסקים שטרם בשלים להעסקת מנהל כספים

מתן שירותי חשבות, ניהול חשבונות וייעוץ כלכלי, לרבות הכנת תוכניות עסקיות, המיועדים בעיקר לעסקים שטרם בשלים להעסיק מנהל כספים, כגון הענקת ליווי פיננסי מול בנקים או נותני אשראי אחרים, משקיעים בחברה, מרכז השקעות, מדען ראשי וכו’.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design