Menu

ביקורת דוחות כספיים בחברות פרטיות וציבוריות

התמחות בביצוע ביקורת בחברות פרטיות וציבוריות. במסגרת זו מתבצע הדיווח, במידת הצורך, גם על פי כללי ה- IFRS והתקינה הבינלאומית ובהתאם להנחיות הרשות לניירות ערך – במשרד מחלקה מקצועית המתמחה בכללי התקינה הבינלאומית – IFRS.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design