Menu

אמנת שירות

אמנת השירות ללקוחות הקבוצה באה כדי לתאם ציפיות בין הלקוחות לנותני השירות השונים בכל הקשור לקבלת השירות

אמנת שירות זו נבנתה מתוך תפישה הממקמת את הלקוח במרכז העשייה ומתוך אמונה כי שירות הניתן תוך מסירות , מקצועיות וזמינות הוא אשר יוצר נאמנות וקשר ארוך טווח

1 . מענה ללקוחות –פניות ו/או בקשות מלקוחות שיגיעו בטלפון, בדואר אלקטרוני ,בפקס ו/או במהלך פגישה ייענו תוך 6 שעות (בכפוף לשעות הפעילות של המשרד).

גם אם אין תשובה יש לחזור ולעדכן את הלקוח תוך פרק זמן זה שהנושא בטיפול ולהגדיר מועד למתן התשובה.

במידה ומדובר בבדיקה האורכת מעל לשבוע יש לעדכן אחת לשבוע את סטאטוס הטיפול.

בכל תשובה ללקוח יש להקפיד לשים את השותף האחראי בהעתק.

2. בקשת לקוחות לקיום פגישה- תוך 12 שעות יש לחזור ללקוח ולקבוע פגישה . הפגישה תתקיים תוך 72 שעות . במקרים דחופים הפגישה תתקיים מיידית בתיאום ולפי שיקול דעתו של שותף.

3 . לוחות זמנים-עבודות שנקבעו להם לוחות זמנים מסיבות רגולטוריות (דיווחים לרשויות) ו/או לבקשת הלקוח יבוצעו גם אם יש צורך בשעות נוספות . עבודות כאמור יבוצעו בתיאום שותף.

יש להתריע מבעוד מועד בפני שותף על כל חריגה צפויה בלוחות זמנים כך שהמשרד יוכל להיערך ולהוסיף כוח עזר על מנת לעמוד במשימה.

4. תלונות של לקוחות-כל תלונה של לקוח חייבת להיות מדווחת לשותף האחראי וכן לשותף המנהל של המשרד תוך 6 שעות.

לעניין זה גם אמירות שהינן ספק תלונה ,יש ליידע השותף האחראי תוך 6 שעות.

6 ישיבות תכנון מס סוף שנה-כל שותף וצוותו ייערכו לישיבות תכנון מס סוף שנה כך שלכל לקוח תתקיים פגישה בחודשים נובמבר ודצמבר בקשר עם תכנון מס סוף שנה.

7 .עדכון מקצועי של לקוחות –המשרד יוציא עלון מקצועי אחת לרבעון באמצעות דואר אלקטרוני וכן יוציא מבזקי מידע המתייחסים לשינויי חקיקה מהותיים בכל עת שנודע על שינויי חקיקה כאמור . כמוכן המשרד יקיים כנס מקצועי שנתי גדול ללקוחות לפחות אחת לשנה.

8 . בירורי לקוחות הדורשים מעקב מול רשויות האוצר-בכל מכתב שיוצא לרשויות יש לשלוח העתק ללקוח ולשותף האחראי.

יש לעדכן את הלקוח אחת לשבוע בקשר עם מצב הבירור ברשויות האוצר . בירורים המתעכבים ו/או קיים חשש כי יתעכבו יש ליידע את השותף האחראי.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design