; charset=UTF-8" /> MGI World Wide » מידע ללקוח – עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס

Menu

מידע ללקוח – עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס

ביום 11 ביוני, 2017 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.
בהתאם לחוזר, הסכום העודף, שנצבר בקופה המרכזית לפיצויים, ייחשב כהכנסה חייבת של המעסיק החל משנת
2018 ואילך.

עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design