Menu

מבזק מס תזכורת – עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס

לקוחות נכבדים,

בהמשך לעדכונים הקודמים של משרדנו בנושא שבנדון, הננו להזכירכם, כי בדיקת העודפים בקופות מרכזיות לפיצויים צריכה להתבצע עד ליום 30 בספטמבר, 2019.
באמצעות טופס 417 הרצ"ב (בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים) ובצירוף אישור של רואה חשבון, יש לפרט את אופן חישוב הסכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים ולבקש להשיבו למעסיק.

בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.

נשמח לעמוד לרשותכם למתן הבהרות והסברים.

מידע ללקוח- רשות המסים דרשה מהבנקים מידע על משלמים באפליקציות

רשות המסים פנתה לאחרונה לשלושת הבנקים שברשותם אפליקציות- בנק הפועלים עם ביט, בנק לאומי עם פיי ובנק דיסקונט עם פייבוקס.

מידע ללקוח – רבעון ראשון 2019 חג אביב שמח

חידוש נוהל גילוי מרצון (גילוי בדבר נכסים והכנסות, בעיקר בחו"ל, שטרם דווחו).

מיסוי "חברות ארנק".

החוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח על מקורת המימון.

זיכוי ממס זר על הכנסות שהופקו בארה"ב ב- LLC – מחשבה תחילה בסיווג ה- LLC
(פסק דין חדש - יעקב הראל המחדד את הנושא).

מחירי העברה- הבהרות עמדתה של רשות המסים.

יתרות חובה של בעלי שליטה - משיכת כספים מעל 60 יום – מהווים הכנסה/דיבידנד

מבזק מס-בנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשבונות ומעבירים מידע לרשויות המס בהתאם לתקנות CRS

מבזק מס-בנקים חולקים מידע על תושבות בעלי חשבונות ומעבירים מידע לרשויות המס בהתאם לתקנות CRS.

מבזק מס- חוק עידוד השקעות הון הטבות מס

מדינת ישראל חוקקה חוקי עידוד שונים במטרה לקדם השקעות הוניות איכותיות, להגביר את הצמיחה הכלכלית בישראל ועל מנת להגשים מטרות כלכליות וחברתיות שונות. אחד החוקים הבולטים במגוון חוקי העידוד הוא החוק לעידוד השקעות הון, אשר מהווה נדבך מרכזי במדיניות עידוד והגברת הצמיחה הכלכלית ותורם רבות להעצמת התחרותיות במשק והגדלת היקפי התעסוקה, בדגש על חדשנות ופעילות טכנולוגית.

החוק כולל הטבות מס משמעותיות, לרבות הפחתה משמעותית בשיעור מס חברות ובשיעור המס החל על חלוקה של דיבידנד. אנו ממליצים לחברות טכנולוגיה ולחברות יצרניות להן ייצוא משמעותי (מעל 25%), לרבות ייצוא עקיף, לבחון את זכאותן להטבות מס בהתאם לחוק.

מבזק מס- בעלי דירות בחו”ל המפיקים הכנסה משכירות ולא מדווחים ומשלמים על כך מס בישראל כנדרש

מבזק מס- בעלי דירות בחו"ל המפיקים הכנסה משכירות ולא מדווחים ומשלמים על כך מס בישראל כנדרש.

לתשומת לבכם משרדנו מסייע בהליכי גילוי מרצון והסדרת דיווחים בגין דירות וחשבונות בנק בחו"ל שטרם דווחו.

תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת 2019

תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת 2019

מבזק מס-תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום 31 בינואר, 2019

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31 בינואר, 2019 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים, כדלקמן.

א. דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בגין רווחים מניירות ערך.

ב. תשלום מקדמה בגין הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות.

ג. תשלום יתרת המס הצפוי לשנת 2018.

ד. מועד עריכת מפקד המלאי:

מבזק מס – החוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח על מקורות המימון ברכישת זכויות במקרקעין החל מיום 1 בינואר, 2019

ביום 18 במרץ, 2018 פורסם ברשומות חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח - 2018 (להלן - "החוק"). החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר, 2019. מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

מידע ללקוח – סיכום שנת 2018 – סיכום שנת 2018 והערכות לשנת המס 2019

חידוש נוהל גילוי מרצון (גילוי בדבר נכסים והכנסות, בעיקר בחו"ל, שטרם דווחו).

מיסוי "חברות ארנק"

זיכוי ממס זר על הכנסות שהופקו בארה"ב ב- LLC – מחשבה תחילה בסיווג ה- LLC
(פסק דין חדש - יעקב הראל המחדד את הנושא)

יתרות חובה של בעלי שליטה - משיכת כספים מעל 60 יום – מהווים הכנסה/דיבידנד

זהירות מתאונות מס

מידע ללקוח – שנת 2018 – מידע רבעוני – בברכת שנה טובה

חידוש נוהל גילוי מרצון (גילוי בדבר נכסים והכנסות, בעיקר בחו"ל, שטרם דווחו).

מיסוי "חברות ארנק".

חברות בית - חקיקה חדשה.

זיכוי ממס זר על הכנסות שהופקו בארה"ב ב- LLC – מחשבה תחילה בסיווג ה- LLC (פסק דין חדש - יעקב הראל המחדד את הנושא).

יתרות חובה של בעלי שליטה - משיכת כספים מעל 60 יום – מהווים הכנסה/דיבידנד.

מבזק מס – תזכורת – חובת דיווח רווח הון ב- 31.7 לתקופה ינואר עד יוני 2018 בגין מכירת ניירות ערך ונכסים אחרים

במקרה בו נמכר נייר ערך מבלי שנוכה לו מלוא המס במקור מרווח ההון, והמוכר חייב בהגשת דוח מס שנתי לרשויות המס על פי הוראות פקודת מס הכנסה (בין היתר בשל מחזור עסקאות בניירות ערך או הכנסות חוץ), נקבעה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה פעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי) ביום 31 ביולי (בגין מכירת ניירות ערך בתקופה ינואר-יוני) וביום 31 בינואר (בגין מכירת ניירות ערך בתקופה יולי-דצמבר) של כל שנה. עם הגשת הדיווח, ישולם מלוא המס החל על פי הוראות פקודת מס הכנסה על רווח ההון בגין המכירה.

מידע ללקוח – שנת 2018 – רבעון 1 – מורחב

חידוש נוהל גילוי מרצון (גילוי בדבר נכסים והכנסות, בעיקר בחו"ל, שטרם דווחו) ודסק להכנת דוחות אמריקאיים, מיסוי "חברות ארנק", חברות בית - חקיקה חדשה, יתרות חובה של בעלי שליטה ועוד.

מידע ללקוח – שנת 2018 – רבעון 1

חידוש נוהל גילוי מרצון (גילוי בדבר נכסים והכנסות, בעיקר בחו"ל, שטרם דווחו) ודסק להכנת דוחות אמריקאיים, מיסוי "חברות ארנק", חברות בית - חקיקה חדשה, יתרות חובה של בעלי שליטה ועוד.

מבזק מס-תקרת הוצאות מותרות בעסק בשנת 2018-רשימה נבחרת

להלן רשימה נבחרת של תקרת ההוצאות, המותרות בעסק בשנת 2018:

מבזק מס-תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום 31 בינואר, 2018

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31 בינואר, 2018 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים, כדלקמן:

א. דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בגין רווחים מניירות ערך.

ב. תשלום מקדמה בגין הכנסות מהשכרת דירה למגורים בישראל בשיעור של 10% ממחזור ההכנסות.

ג. תשלום יתרת המס הצפוי לשנת 2017.

ד. מועד עריכת מפקד המלאי.

מבזק מס – חידוש נוהל גילוי מרצון (“האדמה בוערת”) על נכסים והכנסות מחוץ לישראל הוראת שעה

בהמשך לפרסומים היום יומיים בקשר עם ישראלים המחזיקים חשבון בנק בחו"ל ) U.B.S, HSBC וכו'(, הרינו
להודיעכם כי בתאריך 12 דצמבר, 2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון ונוהל גילוי
מרצון.

מידע שנתי ללקוח – תום שנת המס 2017 והיערכות לשנת המס 2018

בהמשך לפרסומים היום יומיים בקשר עם ישראלים המחזיקים חשבון בנק בחו"ל (U.B.S, HSBC וכו'), הרינו להודיעכם כי בתאריך 12 דצמבר, 2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון ונוהל גילוי מרצון- המחלקה במשרדינו הינה בעלת ניסיון רב ומקנה בין היתר חיסיון (עו"ד- לקוח) ועומדת לרשותכם בכל עת - במס' טלפון:073-2443301. (עו"ד קובי בנבנישתי ורו"ח (משפטן) מנשה קנובל).

תוקף הוראת השעה הינו עד ליום 31 בדצמבר, 2019.

מידע ללקוח – עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים ייחשבו כהכנסה חייבת במס

ביום 11 ביוני, 2017 פורסם חוזר מס הכנסה מספר 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.
בהתאם לחוזר, הסכום העודף, שנצבר בקופה המרכזית לפיצויים, ייחשב כהכנסה חייבת של המעסיק החל משנת
2018 ואילך.

מידע ללקוח – שנת 2017 – מידע רבעוני – בברכת שנה טובה

קריאה אחרונה – תזכורת הוראת שעה: חלוקת דיבידנד בתקופה 1.1.2017-30.9.2017 בשיעור מס מוטב של 25%, יתרות חובה של בעלי שליטה - משיכת כספים מעל 90 יום – מהווים הכנסה/דיבידנד, בית המשפט העליון הורה על ביטולו של הסדר מס ריבוי דירות, רווחים לא מחולקים שרואים אותם כמחולקים ועוד.

מבזק מס – תזכורת – חובת דיווח רווח הון ב- 31.7 לתקופה ינואר עד יוני 2017 בגין מכירת ניירות ערך ונכסים אחרים

במקרה בו נמכר נייר ערך מבלי שנוכה לו מלוא המס במקור מרווח ההון, והמוכר חייב בהגשת דוח מס שנתי לרשויות המס על פי הוראות פקודת מס הכנסה (בין היתר בשל מחזור עסקאות בניירות ערך או הכנסות חוץ), נקבעה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה פעמיים בשנה (בנוסף לדוח השנתי) ביום 31 ביולי (בגין מכירת ניירות ערך בתקופה ינואר-יוני) וביום 31 בינואר (בגין מכירת ניירות ערך בתקופה יולי-דצמבר) של כל שנה.

מבזק מס – תזכורת – חלוקת דיבידנד בתקופה 1.1.2017-30.9.2017 בשיעור מס מוטב של 25 אחוז

הזדמנות חד פעמית למשוך את הרווחים כדיבידנד בשיעור מס מוטב סופי של 25% גם בחברות ציבוריות.

מבזק מס – חסכון פנסיוני לעצמאים – חובת הפקדה החל משנת המס 2017

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018, התשע"ז - 2016, שפורסם ביום 29 בדצמבר, 2016, נקבע כי עצמאי יפקיד לקופת גמל לקצבה בשל הכנסתו כעצמאי

מידע ללקוח – שנת 2017 – רבעון 1

חברות "ארנק" – שימו לב, לא בהכרח חל על כולם – דרכים לעקוף את הגזירה
הכנסתה החייבת של "חברת מעטים" הנובעת מפעילותו של היחיד, המחזיק במישרין או בעקיפין

מבזק מס – עדכונים חשובים לסוף שנת המס 2016 כולל: מבצע חלוקת דיבידנד, חברת ארנק ומיסוי דירה שלישית

ועדת הכספים של הכנסת אישרה את פרק החקיקה המתייחס למיסים בחוק ההסדרים הכלול בתקציב לשנת המס 2017- 2018 (הדבר עדיין לא עבר בקריאה שניה ושלישית ולכן עדיין לא סופי).

מס ריבוי דירות – נותרו עוד 30 יום להגשת הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017 (כפוף לבג”צ)

במבזקנו מחודש ינואר 2017 דיווחנו אודות חוק מס ריבוי דירות על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה לפיו יושת מס שנתי בעד כל דירת מגורים שהייתה בבעלות הנישום בשנת המס וזאת למעט שתי דירות מגורים פטורות ממס לפי בחירתו של הנישום.

מבזק – הפקדות מותרות למס לסוף שנת 2016 לקרן השתלמות וקצבה – עצמאי ובעל שליטה

לקוחות נכבדים,
לקראת סיומה של שנת 2016, להלן סכומי ההפקדות המותרות בשנת 2016 לקרן השתלמות לעצמאי ולבעל שליטה

מבזק מס – תמצית חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018 (מכונה חוק ההסדרים)

חברות "ארנק"- שימו לב לא בהכרח חל על כולם –דרכים לעקוף את הגזירה
הוראת שעה - חלוקת דיבידנד בתקופה 1.1.2017-30.9.2017 בשיעור מס מוטב של 25%

עצות מעשיות לקראת תום שנת המס 2016 ועדכוני החקיקה לשנת 2017

החומר המתפרסם בעלון זה מובא באופן כללי להדרכה ולתשומת לב לנושאים המפורטים בו.
אין לעשות שימוש בתוכן העלון מבלי לקבל חוות דעת מקצועית .

מבזק מס-תזכורת רווחים מניירות ערך, שכר דירה, תשלומים ודיווחים לרשות המסים עד ליום 31 בינואר, 2017

הננו פונים אליכם בתזכורת, כי עד ליום 31 בינואר, 2017 נדרש לבצע, ככל שרלוונטי, מספר דיווחים ותשלומים לרשות המסים, כדלקמן:

מידע ללקוח – שנת 2016 – רבעון 3

בהטלת מס על מחזיקי שלוש דירות או יותר, בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה ("מס ריבוי נכסים"), וזאת בשיעור 1% מערך ממוצע של דירה למ"ר (שעומד נכון להיום על 15,148 ש"ח)

מבזק מס – העלאת שכר המינימום, הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני וימי חופשה החל מיולי 2016

בחודש יולי 2016 יבוצע עדכון משמעותי לזכויות העובדים, הכולל העלאת שכר המינימום ל- 4,825 ש"ח בחודש (25.94 ש"ח לשעה), העלאת שיעור ההפרשות לפנסיה ל- 12.25% חלק מעסיק ו- 5.75% חלק עובד והגדלת מכסת ימי החופשה השנתית להם זכאי עובד ביום אחד נוסף (11 ימי חופשה לעובד המועסק במסגרת שבוע עבודה בן 5 ימים). בשנת 2017 צפויה העלאה נוספת בזכויות הנ"ל.

מבזק מס – מחלקת גילוי מרצון – האדמה בוערת ודסק חדש במשרדינו להכנת דוחות אמריקאיים

בהמשך לפרסומים היום יומיים בקשר עם ישראלים המחזיקים חשבון בחו"ל (U.B.S, HSBC וכו'), הרינו להזכירכם כי בתאריך 7 בספטמבר, 2014 פרסמה רשות המיסים הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון ונוהל גילוי מרצון- המחלקה במשרדינו הינה בעלת ניסיון רב ומקנה בין היתר חיסיון (עו"ד- לקוח) ועומדת לרשותכם בכל עת - במס' טלפון:

כניסתה לתוקף של חובת הכללת מספר הרישום של הקונה בחשבונית המס

כחלק מהמלחמה בתופעת החשבוניות הפיקטיביות על ידי המעבר לדיווח מקוון, והגברת ההצלבה בין דיווחי הספקים לבין דיווחי הקונים לשלטונות מע"מ, תוקן בין היתר סעיף 47(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 (להלן - "החוק").

חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחד

א. החלפת ההסדר הקיים הקובע, כי ניתן לבקש חישוב מס נפרד לבני זוג רק במצבים, שבהם אין תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, באופן שבו יתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג, אשר קיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים, כמפורט להלן.

סיווג חשבון בנק כ”עסק קטן”

הרינו לעדכנכם, כי החל מיום 1.8.13 נכנס לתוקפו תיקון מס' 2 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח – 2008. על פי התיקון, עסקים שמחזורם השנתי (לא כולל מע"מ) אינו עולה על 5 מליוני ש"ח זכאים להיות מסווגים לצורך ניהול החשבון כ"עסק קטן".

שינויים בחקיקת דיני עבודה

שירות חדש שנפתח במשרדנו בליווי עוה"ד חיה ברק דנציגר מומחית בדיני עבודה יאפשר לכם לצמצם את החשיפות הפליליות והאזרחיות.
כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה בשילוב עם דיני העבודה הקיימים עלולים להוביל להטלת עיצומים כספיים וקנסות בסכומים ניכרים (25,000-35,000 ₪), בנוסף להטלת אחריות אישית על מנכ"ל החברה ונושאי משרה

תיקון 24 לחוק הגנת השכר

מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר; בחוק זה -

''פנקס שכר'' - פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם;
''תלוש שכר'' - רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד

זהירות בשעת משבר

מצוקה כלכלית מגדילה את הסיכון לפעולות מעילה והונאה בארגון בכל תחומי הפעילות.

מעקב אחר תנועות בבנקים ופעולות של אנשי מפתח ואחרים
- יש לשמור את פנקסי השיקים במקום בטוח ולא לאפשר לעובדים לחתום בשמכם.